040-15 66 20    info.se@codeex.se    www.codeex.se

Kundvagnen är tom

Codeex AB Köpvilkor

Förstasidan Codeex AB Köpvilkor
Codeex AB Köpvilkor 


1.0 Anbud, accept och orderbekräftelse

1.1 När inget annat anges, är ett anbud bindande för Codeex endast om det accepteras per vändande post, inom 5 dagar från datumstämpeln på Codeex anbud.

1.2 Om orderbekräftelsen avviker från köparens order genom tillägg, inskränkningar eller förbehåll och köparen inte vill acceptera dessa ändringar, skall denne meddela Codeex detta inom 5 dagar. I motsatt fall gäller endast Codeex orderbekräftelse.


2.0 Förbehåll beträffande varor som inte lagerförs

2.1 När inget annat anges, ges ett anbud från Codeex beträffande en vara som inte finns på lager med förbehåll för möjligheten att skaffa fram den aktuella varan, och varje anbud ges med förbehåll för ändrade bestämmelser för import eller export av varor. Om dessa förbehåll aktualiseras, är Codeex berättigat att återkalla det givna anbudet, utan att det ger anbudets mottagare rätt att ställa krav av något slag.

2.2 Det som uppges om anbudet gäller på motsvarande sätt om order som har accepterats av Codeex.


3.0 Konfiguration

3.1 På anmodan kan Codeex erbjuda köpare konfigurationsprestanda i överensstämmelse med gällande priser och tillverkarens riktlinjer. Konfigurationsprestanda, som utförs efter köparens anvisningar eller specifikationer, och som inte överensstämmer med tillverkarens riktlinjer, utförs endast på köparens ansvar. Codeex ger inte någon separat garanti för konfigurerade produkter och erbjuder alltså endast den garanti som producenten ger för den ursprungliga produkten. För vissa installationer av programvara är det nödvändigt att känna till detaljer om slutanvändaren för att kunna uppfylla licenser.


4.0 Riskens övergång

4.1 Varorna levereras från Codeex lager. Risken för varorna övergår när köparen tar emot varorna. Vid transport med Codeex fraktfordon övergår risken för varorna när köparen tar emot varorna på destinationsorten. Om köparen hämtar varorna från Codeex lager, eller om de transporteras med köparens eget fraktfordon, skall risken övergå vid mottagandet av varorna hos Codeex lager.


5.0 Leveranstid och försening

5.1 Varje uppgift om leveranstiden är en uppskattning och anges ungefärligt.

5.2 Codeex har vidare rätt att senarelägga den ungefärliga leveranstiden, om överskridandet av den beror på förhållanden som Codeex inte råder över, se nedan om force majeure.

5.3 Med förbehåll för 5.2 har köparen i samband med ett väsentligt överskridande av den angivna respektive specificerade leveranstiden rätt att häva köpet, men försenad leverans ger inte köparen rätt till ersättning vare sig för direkta eller indirekta förluster, oberoende av orsaken till detta, däribland oaktsamhet.


6.0 Force majeure

6.1 Codeex har rätt att annullera order gentemot köpare eller skjuta upp deras genomförande och är i övrigt fri från ansvar för en utebliven, bristande eller försenad leverans, som helt eller delvis beror på omständigheter som Codeex inte råder över, såsom uppror, oroligheter, krig, brand, offentliga föreskrifter, strejker, lockout, slow-down, brist på transportmedel, varubrist, sjukdom eller försening av leverans eller brister i leveransen från leverantören, olycksfall i produktionen eller provningen, eller bristande energiförsörjning. Köparens samtliga befogenheter upphävs eller bortfaller i sådana fall. Köparen kan varken vid annullering eller uppskjuten effektuering kräva skadeersättning eller i övrigt göra några krav gällande gentemot Codeex.


7.0 Reklamation

7.1 Produkterna levereras med de garantier som producenterna erbjuder Codeex . Om köparen vill ha extra, förlängda eller on site-garantier från producenterna, skall det noteras att det är en avsiktsförklaring från producentens sida som inleds vid en avtalad tid, och köparen kan varken vid försenat eller bristfälligt uppfyllande av garantiförpliktelsen kräva skadeersättning eller ställa något krav i övrigt på Codeex . Det skall vidare betonas gentemot köparen att det vid respektive producents garantibestämmelser finns olika riktlinjer för i vilket skick det skadade skall återställas till, däribland programvaruinstallationer. Vid återinstallation av programvara genomförs en standardinstallation av Windows NT eller Novell, utom installation eller justering av märkesprodukter, däribland antivirusprogram, säkerhetskopieringsprogram m.m. För exakt specifikation se respektive producents garantibestämmelser.

7.2 Köparen är förpliktad att undersöka varan genast vid mottagandet. Reklamationer skall göras skriftligt inom 7 dagar från mottagandet. Beträffande dolda fel förlängs reklamationsfristen till 3 månader.

7.3 Om köparen inte inom 3 månader efter föremålets överlämnande till honom har meddelat Codeex att han vill åberopa en brist, kan han inte göra detta gällande senare, om inte Codeex har åtagit sig att gå i god för föremålet under en längre tid eller har handlat bedrägligt.


8.0 Brister

8.1 Codeex åtar sig under en period på 3 månader från varans avsändning att byta ut eller reparera delar som är behäftade med tillverkningsfel under förutsättning att:

1. Köparen reklamerar i rätt tid.

2. Varor med brister returneras av köparen till Codeex.

3. Codeex efter genomförd undersökning anser det bevisat att de upptäckta bristerna beror på fel i material eller utförande, och inte beror på felaktig behandling eller förvaring, vanvård, installation, reparation eller ändringar som har gjorts av köparen, eller beror på olyckshändelser.

8.2 Bortsett från förhållanden som omfattas av 8.1 är Codeex inte ansvarigt för brister i det som levereras oavsett orsaken till detta, däribland oaktsamhet. Det skall särskilt nämnas att 8.1 inte omfattar programvara och Codeex kan inte göras ansvarigt för fel i levererad programvara.

8.3 Om Codeex inte genomför förnyad leverans eller reparation, och förutsatt att Codeex är förpliktat att ge ersättning enligt dansk lagstiftning, begränsas ersättningen till ett belopp som motsvarar omkostnaderna för att åtgärda bristen i det levererade, och den kan maximalt uppgå till den avtalade köpesumman.

8.4 Codeex är inte i något fall, som direkt eller indirekt har att göra med det levererade, dess användning eller Codeex prestationer i övrigt, ansvarigt för indirekta förluster eller följdskador, såsom driftsförluster, förlorade omkostnader, skador på person, egendom eller andra följdskador, däribland förlust eller förvanskning av data eller operativsystem. Codeex ansvarar alltså aldrig för driftsförlust, förlust av förtjänst eller annan indirekt förlust.

8.5 Codeex är inte ansvarigt för brister i det levererade som beror på fel eller försumlighet hos Codeex leverantörer, eller i övrigt beror på leverantörens förhållanden. I den utsträckning som Codeex har berättigade krav på en leverantör, överför Codeex därvid detta krav till köparen, så att köparen är förpliktad att göra sitt krav gällande direkt mot leverantören.

8.6 Om det gäller produkter som säljs med bruksanvisning, hänvisas i övrigt till sådana särskilda förpliktelser angående utbyte eller reparation.

8.7 Ovannämnda begränsning av ett ersättningsbelopp skall gälla, oberoende av hur ersättningskravet motiveras eller formuleras och gäller alltså även krav som motiveras med oaktsamhet eller försumlighet.

8.8 Codeex skall under inga som helst omständigheter vara ansvarigt för skador som beror på att köparen har underlåtit att uppfylla de förpliktelser som vilar på honom. Codeex skall inte heller vara ansvarigt för någon direkt skada eller följdskada, däribland driftsförluster, förutsedda besparingar eller för något krav som har gjorts gällande av tredje part gentemot köparen, även om Codeex har uppmärksammats på sådana skador, driftsförluster eller krav.

8.9 Codeex garanterar inte att de levererade produkterna fungerar felfritt eller utan driftsstopp eller att alla eventuella programvarufel rättas till.

8.10 Codeex beviljar ingen garanti eller begäran att de produkter som vi säljer, är anpassade eller kommer att anpassas till millennieskiftet år 2000. Alla motstridiga villkor och förutsättningar som kan ligga i lagar, förordningar eller annat, utesluts härmed i största möjliga utsträckning inom lagens ramar. Codeex har inget ersättningsansvar, vare sig i eller utanför kontraktet, för skadevållande handlingar, däribland oaktsamhet eller på annat sätt, gentemot köparen för förlust, skador, omkostnader, ersättningskrav eller ansvar överhuvudtaget, som köparen gör sig skyldig till eller åsamkas, som direkt eller indirekt är en följd av att produkter levererade av Codeex till köparen inte är anpassade till millennieskiftet år 2000. I detta sammanhang anses produkter inte vara anpassade till millennieskiftet år 2000, om deras prestanda eller funktionsduglighet påverkas negativt av millennieskiftet år 2000. Ovanstående villkor gäller för alla kontrakt eller avtal om försäljning och/eller installation av produkter och utesluter avvikande villkor eller villkor, som är tryckta i eller som det hänvisas till i dokument utställda av köparen. Sådana villkor gäller inte för kontraktet eller avtalet och utgör inte ett moterbjudande.


9.0 Produktansvar

9.1 Codeex är endast ansvarigt för personskada som vållas av den levererade produkten, om det kan dokumenteras att den uppkomna skadan beror på oaktsamhet från Codeex sida.

9.2 Codeex är inte ansvarigt för skador på fast egendom eller lösöre. 9.3 Codeex är inte ansvarigt för driftsförlust, förlorad arbetsförtjänst eller någon annan form av indirekt förlust.


10.0 Priser

10.1 De angivna priserna är inklusive emballage och tull, men exklusive moms, frakt och expeditionsavgift.

10.2 Om inget annat har avtalats, betalar köparen frakt och expeditionsavgift.

10.3 Codeex fraktpriser och expeditionsavgifter justeras en gång om året, vid kalenderårets ingång.

10.4 Fraktpriser och avgifter meddelas på begäran.

10.5 Codeex är berättigat att fram till leveransdagen ändra priserna i överensstämmelse med ändringar i valutakurser, inköpspriser, tull, frakt eller försäkringskostnader eller andra förhållanden som ligger utanför Codeex kontroll och inflytande.

10.6 Om Codeex kostnader ökas till följd av köparens förhållanden, kan Codeex kräva gottgörelse för detta.


11.0 Betalning

11.1 Om köparen inte betalar i rätt tid, lägger Codeex till ränta från fakturans förfallodag. Räntan beräknas vid betalningstidspunkten med 24 % per år. Räntefakturan skrivs ut en gång per månad. Dessutom kan Codeex kräva gottgörelse för avgifter för kravbrev, inkassoavgifter och andra utgifter knutna till indrivning av köpesumman, däribland timlönsberäkning enligt Codeex allmänna timlönssatser. Köparens plikt att betala i rätt tid gäller även om köparen reklamerar fel eller brister, alternativt skall köparen deponera köpesumman hos Codeex, om fel eller brister åberopas. Köparen är under alla omständigheter förpliktad att betala i rätt tid för den del av leveransen som inte är behäftad med fel eller brister.

11.2 Överenskomna rabatter beviljas endast om betalning görs i rätt tid.


12.0 Returer

12.1 Varor tas i retur endast efter föregående skriftlig överenskommelse. Retursändningar skall vara i oanvänt och oskadat originalemballage med uppgift om originalfakturans nummer och datum samt RMA-nummer. Codeex förbehåller sig rätten att i samband med krediteringar göra ett avdrag på 15 % av fakturans värde, en returneringsavgift.


13.0 Förbehåll för äganderätt

13.1 Codeex förbehåller sig äganderätten till det sålda, tills full och slutlig betalning har skett.

13.2 Codeex kräver att köparen försäkrar det sålda hos ett erkänt försäkringsbolag med täckning och villkor som godkänns av Codeex.


14.0 Adressatens ansvar

14.1 Om ett anbud eller en leverans från Codeex ställs till en fysisk person, är Codeex berättigat till att betrakta denna person som betalningsansvarig, oberoende av om vederbörande driver verksamheten i bolagsform.


15.0 Köparens annullering av ordern

15.1 För vissa varugrupper har köparen möjlighet att på vissa villkor och mot betalning av en särskild avgift annullera en order eller skjuta upp leveranstiden, om ett skriftligt avtal om detta har ingåtts i förväg med Codeex .


16.0 Kataloger, beskrivningar m.m.

16.1 Varje upplysning, oberoende av om den kommer från Codeex eller en av dess affärsförbindelser, med avseende på vikt, dimensioner, kapacitet och tekniska data i katalog, beskrivning, prospekt, annons m.m. är att betrakta som vägledande och är bara förpliktande i den utsträckning som det uttryckligen hänvisas till sådana anbud och/eller orderbekräftelse.

16.2 För produkter som till följd av sin art kräver speciell dokumentation beträffande montering, anslutning, drift och/eller underhåll, förser Codeex utan kostnad köparen med sådan dokumentation, senast samtidigt som leverans av produkten sker.

16.3 Specifika krav från köparen är bindande endast i den mån de har bekräftats skriftligt av Codeex .


17.0 Köparens ekonomiska förhållanden

17.1 Om köparens ekonomiska förhållanden enligt Codeex uppfattning inte berättigar de fastställda betalningsvillkoren, eller om köparen inte uppfyller betalningsvillkoren beträffande tidigare leveranser, har Codeex rätt att annullera icke effektuerade order, om inte köparen genast efter skriftlig uppmaning om detta, betalar alla tidigare levererade varor och accepterar att betala per efterkrav för ännu icke effektuerade order.


18.0 Patent- och licensrättigheter

18.1 Codeex försäljning av delar, komponenter och/eller material ger inte köparen rätt till licens beträffande någon patent eller ensamrätt som gäller en kombination, maskin eller process, i vilken de sålda delarna, komponenterna och/eller materialen används eller kan användas.


19.0 Partiell ogiltighet

19.1 Om en eller flera bestämmelser i detta avtal är ogiltiga eller ogenomförbara, skall ingen av de övriga bestämmelsernas giltighet, laglighet och genomförbarhet påverkas eller minskas av det.


20.0 Kravs tidsbegränsning

20.1 Inget krav, oberoende av dess art eller grund, som uppstår i samband med denna leverans, kan göras gällande av parterna mer än ett år efter att orsaken till kravet uppkom.


21.0 Avvikelse

21.1 Avvikelse från ovanstående försäljnings- och leveransvillkor kan göras genom uttryckligt skriftligt avtal mellan parterna.


22.0 Tvister

22.1 Det rättsliga förhållandet i enlighet med detta avtal med bilaga och deras tolkning skall avgöras enligt svensk lagstiftning.